Plná moc

vzor

Generální plná moc


Definice pro generální plnou moc:

generální plná moc
Generální plná moc je druh plné moci, který opravňuje zmocněnce jednat jménem zmocnitele ve všech právních úkonech, které se zmocnitele týkají.

Generální plná moc je někdy také označována jako všeobecná plná moc. Musí v ní být jasně stanoven zmocnitel, tedy ten, kdo plnou moc uděluje, i zmocněnec, který plnou moc přijímá.

Zejména při udělování generální plné moci ze strany právnických osob (firem) je potřeba dbát na to, aby udělená generální plná moc byla platná. Dle nálezu Nejvyššího soudu ČR (29 Odo 1082/2005) může být plná moc udělená obchodní společností uznána neplatnou, pokud obchází zákon a je v rozporu se stanovami společnosti.

Vzhledem k rozsahu pravomocí udělovaných generální plnou mocí, je vhodné její platnost časově omezit a toto omezení v ní uvést.

Generální plná mocJá níže podepsaný

Miroslav Zodpovědný

narozen

30. srpna 1983

bydliště

Generální 2015, 120 00  Praha 2

číslo OP

019 016 0178


tímto

uděluji generální plnou moc


pana/paní/slečnu

Jana Ukázková

narozen

11. ledna 1980

bytem

Všeobecná 2016, 736 01  Havířov

číslo OP

354 332 3109


kterého zmocňuji k zastupování mojí osoby ve všech právních úkonech.

Tato plná moc platí do 23. května 2011


V Praze dne 8. dubna 2011

[podpis zmocnitelky]

zmocnitelka


Plnou moc přijímám.


V Hradci Králové dne 10. dubna 2011

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.