Plná moc

vzor

Plná moc k zastupování - vzor


Vznikne-li potřeba právního zastoupení jedince, pak ke svému zastoupení udělí plnou moc k zastupování. Plnou moc k právnímu zastoupení lze poskytnout pro právní zastoupení k jednotlivým úkonům nebo k vyřízení celé věci.

Právní zastoupení na základě plné moci je výhodné použít zejména při nutnosti písemného či ústního jednání s protistranou, zastoupení při soudním jednání či jiném jednání s úřady, při podání a uplatnění vlastních nároků a práv nebo při podání vyjádření proti vzneseným nárokům. A to tehdy, když není možné daný úkon vykonat osobně, ale chceme jej svěřit pověřené osobě. K tomu nám poslouží právě plná moc k zastupování, k jejímuž vypracování můžete použít níže uvedený vzor.

Plná mocJá níže podepsaná

Anna Zastoupená

narozena

14. února 1989

bydliště

Úřední 2011, 171 00  Praha 8

číslo OP

345 678 9012


tímto

zmocňuji


advokáta

JUDr. Tomáš Sokol, PhD.

se sídlem

Na Příkopě 4, 110 00  Praha


aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uznával uplatněné nároky, uzavíral smíry a narovnání, vzdával se za mne nároků nebo je za mne vymáhal, přijímal plnění nároků, potvrzoval plnění nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, zákoníku práce a občanského soudního řádu a jako zvláštní plnou moc k zastupování ve věci
dědictví po zůstaviteli Drahomilovi Bohatém.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce a pokud jich za sebe ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi také známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času.

Jsem povinen ji zaplatit, kdykoliv mi bude vyúčtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří společně se mnou udělili zmocnění bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci. Jsem povinen složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

Tato plná moc platí do 24. prosince 2010


V Ústí nad Labem dne 11. září 2010

[podpis zastupovaného]

zmocnitelka


Zmocnění přijímám.


V Liberci dne 12. září 2010

[podpis advokáta]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.