Plná moc

vzor

Plná moc k zastupování


Právní zastoupení na základě plné moci bývá sjednáváno buďto k jednotlivým právním úkonům nebo k vyřízení celé věci. S protistranou zmocnitele lze jednat písemně nebo i ústně, podle toho, jak je způsob jednání ošetřen v plné moci k zastupování.

Zastupovat lze druhého v různých případech, od stavebního řízení, přes zastupování na schůzi či shromáždění, až po zastupování při dražbě. Kromě fyzických osob se mohou nechat zastupovat i firmy, což je časté zejména při vystupování firmy vůči úřadům.

Plná mocJá níže podepsaný

Arnošt Zastupovaný

narozen

29. února 1988

bydliště

Správní 2022, 798 11  Prostějov

číslo OP

357 913 5791


tímto

zmocňuji


advokátku

Mgr. Bc. Vítězslavu Jandákovou

se sídlem

Advokátní 666, 750 02  Přerov


aby mě zastupoval ve všech právních úkonech ve věci založení společnosti s ručením omezeným: Moc s.r.o.

Tato plná moc platí do 31. prosince 2013


V Přerově dne 1. ledna 2013

[podpis zastupovaného]

zmocnitel


Zmocnění přijímám v plném rozsahu.


V Prostějově dne 3. ledna 2013

[podpis advokátky]

zmocněnkyně

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.