Plná moc

vzor

Vzor: plná moc


Plná moc je relativně jednoduchý právní dokument, k jehož vypracování může postačit níže uvedený vzor. Plná moc slouží k prokázání práva zmocněnce zastupovat zmocnitele.

Tento vzor je příkladem plné moci, kdy jedna fyzická osoba zplnomocňuje druhou fyzickou osobu k vymáhání dluhů třetí fyzické osoby vůči zmocniteli. I přes někdy složitou právnickou terminologii se jedná o jednoduchou záležitost s několika málo údaji.

Plná mocJá níže podepsaný

Viktor Vzor

narozen

18. září 1969

bydliště

Soudní 2010, 272 01  Kladno

číslo OP

254 367 4901


tímto

zplnomocňuji


pana/paní/slečnu

Alexandr Právník

narozen

6. března 1968

bytem

Neomezená 2011, 434 01  Most

číslo OP

527 624 7210


ke všem právním úkonům spojeným s vymáháním dlužné částky od dlužníka Ignáce Zadluženého.

Tato plná moc platí do 20. ledna 2013


V Opavě dne 15. listopadu 2012

[podpis zmocnitele]

zmocnitel


Plnou moc přijímám.


V Teplicích dne 16. listopadu 2012

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.