Plná moc

vzor

Zplnomocnění vzor


Definice zplnomocnění:

zplnomocnění
Zplnomocněním se myslí zastoupení na základě plné moci, kdy zmocněnec získává právo jednat v plném či omezeném rozsahu jménem zmocnitele

Zplnomocnění písemnou formou lze provést vyplněním a podepsáním plné moci k zastoupení vlastní osoby, kterou může být běžný občan (fyzická osoba), podnikatel (fyzická osoba s IČ) nebo firma či obchodní společnost (právnická osoba).

Časově lze zplnomocnění omezit na konkrétní časový úsek nebo je udělit na neomezenou dobu. Je-li plná moc určena k předání některému státnímu úřadu, pak je vhodné ji doplnit o příslušné poučení o informovaném souhlasu se shromážděním a skladováním Vašich údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.

Plná mocJá níže podepsaná

Natálie Plnomocná

narozena

14. září 1966

bydliště

Dopravní 2016, 352 01  Aš

číslo OP

678 345 8901


tímto

zplnomocňuji


pana/paní/slečnu

Ludvík Zplnomocněný

narozen

23. dubna 1971

bytem

Silniční 2017, 284 01  Kutná Hora

číslo OP

776 602 5276


k vystupování mým jménem před odborem silničního hospodářství a dopravy MěÚ Aš, přičemž toto zmocnění je uděleno pro celé řízení.

Tato plná moc platí do 31. prosince 2015


Účastník souhlasí v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti. Zpracováním osobních údajů se dle § 4, zák. č. 101/2000 Sb., rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Zmocnitel prohlašuje, že byl informován o účelu a době zpracování osobních údajů a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat.

V Aši dne 19. listopadu 2014

[podpis zmocnitelky]

zmocnitelka


Účastník souhlasí v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti. Zpracováním osobních údajů se dle § 4, zák. č. 101/2000 Sb., rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Zmocnitel prohlašuje, že byl informován o účelu a době zpracování osobních údajů a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat.

Plnou moc přijímám.

V Kutné Hoře dne 20. listopadu 2014

[podpis zmocněnce]

zmocněnec


Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.